Bacalaureat fizica

Electricitate august 2016 filiera
tehnologica

Regula.mainii.stangi
electro


Examenul de bacalaureat national 2016Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera tehnologica – profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 9
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Un conductor metalic, conectat la o sursa de tensiune constanta, se incalzeste la trecerea curentului electric prin conductor. Daca se neglijeaza modificarea dimensiunilor conductorului cu temperatura, atunci:
a.  rezistenra electrica a conductorului scade;
b.  rezistenta electrica a conductorului nu se modifica;
c.  intensitatea curentului electric prin conductor creste;
d.  intensitatea curentului electric prin conductor scade. (3p)
Raspuns:   d. R = Ro(1 + α·t), iar I = U/R → (3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manuale, marimea fizica care poate fi exprimata prin produsul U·I reprezinta:
a.  sarcina electrica;    b.  tensiunea electrica;
c.  puterea electrica;    d. energia electrica.    (3p)
Raspuns:   c.  → (3p)
3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii exprimate prin raportul E/r este:
a.  J;    b.  A    c.  Ω;    d.  W.    (3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
electro.aug.I.4.f.teh 4. In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta de timp a intensitatii curentului printr-un conductor metalic. Valoarea sarcinii electrice ce strabate sectiunea transversala a conductorului in intervalul de timp [4s;12s] este egala cu:
a. 80 mC;    b.  160 mC;    c.  80 C;    d.  160 C.    (3p)
Raspuns:   b. I = Q/t Q = I·Δt = 160·10-3C. → (3p)
5. O baterie cu parametrii E = 12V si r = 1Ω alimenteaza un rezistor cu rezistenta electrica variabila. Valoarea maxima a puterii disipate in rezistor este:
a.  144W;    b.  72W;    c.  36W;    d.  12W;   (3p)
Raspuns:   c. Pmax = I2max·R, I = Imax = E/(R + r) cand r = R
  Imax = E/2·r,  Pmax = E2/4r = 36W. → (3p)

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electro.aug.II.f.teh In figura alaturata este prezentata schema unui circuit electric. Se cunosc: E = 3,6V, R1 = 6Ω,
R2 = 12Ω si valoarea intensitatii indicata de ampermetrul montat in circuit I = 0,6A. Aparatele de masura sunt considerate ideale (RA → 0Ω; RV → ∞) si rezistenta electrica a conductoarelor de legatura se neglijeaza. Determinati:
a. valoarea rezistentei electrice echivalente a circuitului exterior;
Rezolvare:   Re = R1·R2/(R1 + R2) = 4Ω.  → (4p)
b. valoarea tensiunii indicate de voltmetru;
Rezolvare:   U = I·Re = 2.4V.  → (3p)
c. rezistenta interioarã r a bateriei;
Rezolvare:   I = E/(Re + r),   E = I·Re + I·r,   U + I·r
r = (E - U)/I = 2Ω.  → (4p)
d. lungimea conductorului din care este confecþionat rezistorul R1, daca acesta are aria sectiunii transversale S = 0,1mm2 si rezistivitatea r = 12·10-7Ω·m.
Rezolvare:   R1 = ρ·ℓ/S,   ℓ = R1·S/ρ = 0.5m.   → (4p)
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
electro.aug.III.f.teh In figura alaturata este reprezentat a schema unui circuit electric. Se cunosc: r = 1,5Ω, R1 = 5Ω,
R2 = 10Ω, si rezistenta becului RB = 5Ω. Intensitatea curentului electric prin bec este
IB = 2A, iar conductoarele de legatura au rezistenta electrica neglijabila.
a. Calculati puterea electrica disipata de bec.
Rezolvare:   P = U·IB = IB2·RB = 20W.   → (4p)
b. Calculati energia consumata de rezistorul R1 in timpul
t = 10min.
Rezolvare:   W = IB2·R1·t = 12000J = 12kJ.   → (4p)
c. Determinati valoarea tensiunii electromotoare a bateriei.
Rezolvare:   E = U + I·r,   U = IB·(R1 + RB) = 20V,   I2 = U/R2 = 4A
I = IB + I2 = 6A,   E = 26V.   → (4p)
d. In cazul in care becul se arde, precizati daca tensiunea la bornele sursei creste sau scade. Justificati raspunsul vostru.
Rezolvare:   U' = I'·R2 = [E/(R2 + r)]·R2 ≈ 22,6V.   U' > U.
Caderea de tensiunea creste, deoarece creste si intensitatea curentului I' ce strabate rezistorul R2.  → (3p)


defazaj


student.book
logo
Circuite electrice

placeholder
Producerea tem alt Producerea tem alt banner.logo2
fizica.viitoruluiBf
  Bacalaureat fizica   © 2019 - Toate drepturile rezervate