Bacalaureat fizica


Bacalaureat fizica 2016
Mecanica iulie 2016 filiera teoretica


Examenul de bacalaureat national 2016

Proba E. d)
Proba scrisa la FIZICA
Filiera teoretica – profilul real, Filiera vocationala – profilul militar
♦ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
♦ Se acorda 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
A. MECANICA Varianta 10
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, vectorul acceleratie medie este definit prin expresia:
a. mec.iulie.I.1.f.t·Δt;    b. mec.iulie.I.1.f.t/Δt;    c. mec.iulie.I.1.a.m.f.t mec.iulie.I.1.c.d.f.t/Δt;
d. mec.iulie.I.1.a.m.f.t mec.iulie.I.1.c.d.f.t·Δt;    d.(3p)
Raspuns:   b.  → (3p)
2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimata prin raportul m·a·d/Δt este:
a.  J;    b.  N;    c.  J·s;    d.  W.    (3p)
Raspuns:   d.  → (3p)
3. Un automobil, cu masa m = 1t, franeaza de la viteza initiala v1 = 36 km/h, pana la viteza finala v2 = 5 m/s. Variatia energiei cinetice a automobilului, in acest proces, este:
a. -37500 J b. -635,5 J c. 0 J d. 37500 J (3p)
Raspuns:   a. ΔEc = Ec2 - Ec1 = - 37500J → (3p)
4. Cablul unei macarale este alcatuit din 3 fire din otel impletite, avand fiecare modulul de elasticitate E = 14·1010N/m2, lungimea initiala ℓ0 = 7m si sectiunea transversala S0 = 5 cm2. Constanta elastica a cablului este:
a.  1,4·10-7 N/m;    b.  1,4·107N/m;    c.  3·107 N/m;    d.  3·1011N/m.    (3p)
Raspuns:   c. k = E·3·S/lo = 30·106N/m. → (3p)
5. Un corp este ridicat uniform de-a lungul unui plan inclinat care formeaza unghiul α cu orizontala. Coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si planul inclinat fiind μ, randamentul planului inclinat poate fi exprimat prin relatia:
a.  tgα/(1 + μ·tgα);    b.  1/(μ + μ·tgα);    c.  cosα/(1 + μ·sinα);    d.  tgα/(μ + tgα).    (3p)
(3p)
Raspuns:   d. η = Lutil/Ltotal = Gt·d/(Gt + Ff)·d.
η = m·g·sinα·d/m·g·(sinα + μ·cosα)·d = tgα/(μ + tgα).  → (3p)

II. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
O saniuta cu masa m = 5 kg este tractata pe o suprafata orizontala sub actiunea unei forte de tractiune Ft, paralela cu suprafata in intervalul de timp t ε[0s;40s]. Coeficientul de frecare la alunecare este μ = 0,25, iar viteza saniei variaza in timp conform graficului alaturat.
mec.iulie.II.teh a. Determinati acceleratia saniei in primele 10s ale miscarii.
Rezolvare: a = Δv/Δt1 = vo/Δt1 = 1m/s/10s = 01m/s2.  → 3p
b. Determinati distanta totala parcursa de sanie in intervalul de timp t ε (0s; 50s).
Rezolvare: d = d1 + d2 + d3 = a·Δt12 + vo·Δt2 + |a'|·Δt32 = 5m + 30m +5m = 40m.  → 4p
c. Calculati valoarea fortei de tractiune in intervalul de timp t ε [10s;40s].
Rezolvare: Pe acest interval miscarea este uniforna. In miscare uniforma Ft = Ff = μ·m·g = 12.5N.  → 4p
mec.iulie.II.d.f.t. d. In ultimele 10s ale miscarii forta de tractiune formeaza cu orizontala unghiul α ~ 53o (sinα = 0,8), deasupra acesteia, ca in figura alaturata. Calculati valoarea fortei de tractiune in intervalul de timp t ε [40s;50s].
Rezolvare:m·a' = Fx - Ff = F·cosα - μ·(G - Fy)
m·a' = F·cosα - μ·m·g + μ·F·sinα
F = m·(a' + μ·g)/(cosα + μsinα) =
m·(a' + μ·g)/(cosα + μ·sinα) = 15N.  → 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
Un elev aflat intr-un turn, la inaltimea h = 20m fata de sol, arunca vertical in sus, cu viteza v0 = 10m/s, un corp de dimensiuni mici, avand masa m = 0,2kg. Se neglijeaza interactiunea corpului cu aerul, iar energia potentiala gravitationala a sistemului corp-Pamant se considera nula la nivelul solului. Calculati:
a. energia cinetica a corpului in momentul aruncarii acestuia;
Rezolvare:   Ec = mvo2/2 = 10J.  → 4p
b. lucrul mecanic efectuat de greutatea corpului din momentul aruncarii acestuia si pana la atingerea solului;
Rezolvare:  LG = - G·h' + G·h' + G·h = m·g·h = 40J.  → 4p
c. energia potentiala gravitationala in momentul in care viteza corpului are valoarea v1 = 20m/s;
Rezolvare:  Epo + Eco = Ep1 + Ec1
Ep1 = m·vo/2 + m·g·h - m·v12/2 = 10J.  → 4p
d. variatia impulsului corpului din momentul aruncarii si pana la atingerea vitezei v1.
Rezolvare:
p1 = m·v1 = 4N·s
po = m·vo = 2N·s
mec.iulie.III.d.F.T. → 4p

b2

student.book Harta site-ului
placeholder

forta.Lorentz
Principiul.II
bacalaureat_fizica
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin